';

Gældende pr. 1. oktober 2020

Salgs- og leveringsbetingelser

1. Generelt

Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse salgs- og leveringsbetingelser for alle aftaler indgået med Møllers VVS & Blik ApS. CVR. Nr. 27 52 94 02, Krofennen 11, Næsbjerg, 6800 Varde (herefter benævnt som Mølles VVS & Blik ApS).

Medmindre andet udtrykkeligt er anført i tilbuddet eller i øvrigt skriftligt er aftalt mellem parterne, finder de Almindelige Betingelser for Arbejder og Leverancer i Bygge- og Anlægsvirksomheder af 2018 (AB18).

Bygherrens angivelse af særlige vilkår i tilbud m.v. anses ikke som en fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre Møllers VVS & Blik ApS skriftligt har accepteret dette.

2. Aftaleindgåelse

Medmindre andet er aftalt, indgås en aftale om udførelse af arbejder ved bygherrens accept af tilbuddet. Tilbud er gældende i 7 dage, hvis ikke andet er anført.

Såfremt en bygherre bestiller en ydelse telefonisk, via mail eller via kontakt gennem hjemmesiden, fraskrives fortrydelsesretten på 14 dage.

3. Annullering/afbud

Annullering eller ændring af tilbud kan kun ske med Møllers VVS & Blik ApS skriftlige godkendelse. Bygherren skal erstatte Møllers VVS & Blik ApS omkostninger og tab ved annullering eller ændring af et indgået tilbud, dog minimum et beløb, svarende til 35 % af den aftalte pris eksklusive moms.

Afbud af et bestilt besøg eller udkald eller lign, skal altid meddeles skriftligt senest 3 hverdage før aftalt tid. Udeblivelse eller afbud senere end anført afregnes altid til fuld pris. Afbud af et besøg eller udkald bestilt samme dag, afregnes altid til fuld pris.

4. Priser

Alle priser er medmindre andet er opgivet i danske kroner (DKK), eksklusive den til enhver tid gældende moms, andre afgifter, told, gebyrer, fragt o.l. For forbrugere er priser inklusive moms.

Ved kørsel til servicebesøg, kundebesøg, udkald eller lignende faktureres altid minimum for en time og efterfølgende minimum for påbegyndte 30 minutter.

Vores til enhver tid gældende priser/gebyrer fremgår og kan læses på vores hjemmeside på www.mollersvvs-blik.dk.

5. Betalingsbetingelser

Medmindre andet er aftalt, er forfaldsdagen senest 3 dage fra fakturadato.

Møllers VVS & Blik ApS forbeholder sig retten til at kræve sikkerhedsstillelse i form af ratebetaling for projekter over 5.000 kr. ekskl. moms eller at der stilles bankgaranti for entreprisesummen.

Ved manglende betaling af forfaldne fakturaer, konkurs, rekonstruktion, manglende betryggende sikkerhedsstillelse eller bygherrens økonomiske forhold i øvrigt, forbeholder Møllers VVS & Blik ApS sig retten til at standse arbejderne eller ophæve aftalen. Betalingsmisligholdelse er altid væsentlig. Virksomheden varsler arbejdsstandsning/ophævelse af aftalen ved fremsendelse af et skriftligt varsel på 10 dage.

Ved manglende overholdelse af betalingsfristerne afregnes der morarenter fra forfaldsdagen med 2,5 pct. pr. måned. For forbrugere forrentes beløbet fra forfaldsdagen med den til enhver tid gældende rentesats i henhold til renteloven. Desuden opkræves et rykkergebyr på 100 kr. pr. rykker. For erhvervskunder opkræves herudover et kompensationsbeløb på 310 kr.

Virksomheden forbeholder sig retten til at kræve straks-betaling, og fakturaen eftersendes. Et eventuelt modkrav, herunder eventuelle mangelbeføjelser, berettiger ikke kunden til hel eller delvis modregning eller tilbageholdelse af det forfaldne beløb.

En eventuel rabat ydes kun såfremt alle forfaldne udeståender i forbindelse med tidligere leveringer er betalt. Derudover frafalder aftalte rabatter eller andre særlige gunstige vilkår, hvis bygherre ikke betaler rettidigt.

6. Ejendomsforbehold

Ejendomsretten til materialer tilkommer Møllers VVS & Blik ApS og overgår først til bygherren, når den fulde entreprisesum er erlagt.

Såfremt betalingen udebliver og bygherren ikke returnerer materialer til Møllers VVS & Blik ApS, er Møllers VVS & Blik ApS berettiget til at konvertere kravet og tillægge en sanktion på 100 pcocent af prisen.

7. Levering

Leveringstider er angivet omtrentligt og er uforbindende. Levering af materialer sker af Møllers VVS & Blik ApS. Såfremt der er truffet særlig aftale om, at andre end Møllers VVS & Blik ApS leverer materialer forbeholder

Møllers VVS & Blik ApS sig retten til at tillægge 30 procent til de til enhver tid gældende priser, jf. punkt 4.

Det er til enhver tid bygherrens ansvar at sikre opdateret og ajourført projekt- og tegningsmateriale er leveret til Møllers VVS & Blik ApS både inden opstart af projektet og ændringer der måtte foretages undervejs.

Udbedringer af arbejde udført på grund af mangelfulde eller ændret projektmateriale sker altid for bygherrens regning.

9. Undersøgelsespligt

Bygherren er straks efter afleveringen forpligtet til at foretage fornødne undersøgelser til konstatering af eventuelle mangler. Bygherrens undersøgelsespligt vedrører også produktets tekniske egenskaber.

10. Reklamation

Bygherren skal give skriftlig meddelelse om mangler direkte til Møllers VVS & Blik ApS. Meddelelsen skal ske straks efter manglen er opdaget eller burde have været opdaget.

Det er Møllers VVS & Blik ApS afgørelse om en mangel skal afhjælpes ved om levering, afhjælpning eller ved at meddele bygherren et rimeligt forholdsmæssigt afslag.

Såfremt bygherren ikke underretter Møllers VVS & Blik ApS om en mangel inden rimelig tid, mister bygherren sin ret til at fremsætte krav i anledning af manglen. For erhvervskunder skal reklamationen ske uden ugrundet ophold.

I tilfælde af reklamation er bygherren ikke berettiget til at disponere over det leverede eller returnere dette til Møllers VVS & Blik ApS uden dennes skriftlige godkendelse.

Ved uberettiget reklamation forbeholder Møllers VVS & Blik ApS sig ret til at debitere sine omkostninger i forbindelser hermed.

Reklamation vedrørende fakturaer skal fremsendes skriftligt straks efter fakturaens modtagelse.

11. Ansvar

Møllers VVS & Blik ApS ansvar kan ikke overstige den betalte entreprisesum.

Møllers VVS & Blik ApS hæfter ikke for tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, mistet avance, følgeskader, mistet besparelse eller andet indirekte tab, også såfremt disse skyldes force majeure, jf. AB18 § 27.

Virksomheden er aldrig ansvarlig for forsinkelse, manglende udførelse af arbejder eller opfyldelse af aftaler såfremt disse skyldes kundens forhold eller force majeure, jf. AB18 § 27.

Såfremt force majeure omstændighederne vedbliver i mere end 3 måneder står det dog bygherren frit for at ophæve aftalen uden krav på erstatning.

Erstatningskrav mod Møllers VVS & Blik ApS skal være rejst senest 12 måneder efter afleveringsforretning / arbejdets afslutning ellers bortfalder erstatningskravet.

12. Tvister

Tvister mellem parterne, som ikke kan løses i mindelighed, afgøres efter reglerne i AB18.

13. registrering og behandling af persondata

Møllers VVS & Blik ApS registrerer personlige oplysninger i forbindelse med udførelse af opgaver og kommunikation med bygherren. Personlige oplysninger kan for eksempel omfatte navn, e-mailadresse, adresse, telefonnummer.

Personlige oplysninger indsamles og anvendes til administration og udførelse af opgaver, konti, købshistorik, statistik samt bogholderi i henhold til regnskabsloven.

Oplysninger kan overlades til samarbejdspartnere, som leverer ydelser til Møllers VVS & Blik ApS i forbindelse med administration af kundeforhold og regnskab. Samarbejdspartnere behandler oplysninger på Møllers VVS & Blik ApS vegne og i henhold til Møllers VVS & Blik ApS instruks.

Herudover kan det under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive oplysninger til offentlige myndigheder eller politiet.

Møllers VVS & Blik ApS sletter bygherrens personlige oplysninger, når Møllers VVS & Blik ApS ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor.

Bygherren er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som Møllers VVS & Blik ApS behandler, dog med visse lovbestemte undtagelser.

Bygherren har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af personlige oplysninger. Bygherren har herudover også̊ ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret personlige oplysninger efter reglerne herom.

Bygherren har desuden ret til at få udleveret de oplysninger om sig selv, som er givet til Møllers VVS & Blik ApS, og til at få transmitteret disse oplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Hvis bygherren ønsker at opdatere, slette eller klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, kan Møllers VVS & Blik ApS kontaktes på e-mail: mail@mollersvvs-blik.dk eller telefon 24 23 69 58.

14. Elektronisk markedsføring

Møllers VVS & Blik ApS vil gerne holde bygherren og samarbejdspartnere orienterede om tekniske muligheder, produktudvikling og optimal brug af de faste installationer. Derfor benyttes elektronisk markedsføring som en kommunikationskanal.

Ved accept af samarbejde med Møllers VVS & Blik ApS gives samtidig samtykke til modtagelse af elektronisk markedsføring. Samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage.

15. Produktansvar

Reglerne i AB18 finder anvendelse.

16. Anbefaling

For at opnå̊ den bedste funktion samt en lang levetid for produkter fra Møllers VVS & Blik ApS, anbefales det iagttage de installations- og opbevaringsinstrukser, der er angivet i vores katalogmateriale.